0 items - ฿0 0

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท

ในกรณีนี้ท่านสามารถติดต่อแจ้งความเสียหายและขอคืนสินค้าได้ที่ support@jcomfy.com หรือติดต่อผ่าน
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-258-4737 ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจากท่านเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เมื่อได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่แล้ว กรุณส่งคืนสินค้ากลับมายังบริษัททาง
EMS ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

บริษัทจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง โดยเมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนจากท่านบริษัทจะคืนเงินค่าจัดส่งตาม
จริงเข้าบัญชี Jcomfy ของท่าน

การติดต่อกลับสินค้า

โทรศัพท์ : 02-258-4737 เวลา 9.00 – 18.00 *(ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อีเมล: support@jcomfy.com