0 items - ฿0 0
สั่งซื้อสินค้าอย่างไร
 วิธีการสั่งซื้อสินค้า
มีวิธีการชำระเงินอย่างไรบ้าง
วิธีการชำระเงินมี 2 วิธี ดังนี้ วิธีการชำระเงิน
1.โอนเงินผ่านทางธนาคาร
2.ชำระผ่านบัตรเครดิต
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมีความปลอดภัยหรือไม่
มีความปลอดภัย เนื่องจากเราใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับธนาคารโดยตรงข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเป็นความลับเฉพาะธนาคารเจ้าของบัตรเท่านั้น
จะทราบได้อย่างไรว่าการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เมื่อการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์” โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ดังนี้ เข้าสู่ระบบ >> บัญชีของฉัน >> รายการสั่งซื้อของฉัน : สถานะเปลี่ยนเป็น “การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์”
ทำไมสถานะการสั่งซื้อยังคงเป็น “รอการชำระ” ทั้งๆที่ได้ชำระค่าสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่ท่านเลือกชำระด้วยช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร บริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการชำระเงินตามรายการสั่งซื้อ ในบางสถานการณ์ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติสถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ชำระแล้ว” ภายใน 24 ชม. ของวันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลการแจ้งชำระเงินจากท่าน
สามารถคืนสินค้าหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท การเปลี่ยน / คืนสินค้า การเปลี่ยน / คืนสินค้า
ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้เข้าสู่ระบบ >> บัญชีของฉัน >> รายการสั่งซื้อของฉัน >> ยกเลิกการสั่งซื้อ
หากครบกำหนดชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระจะสามารถชำระค่าสินค้าได้อีกหรือไม่
ไม่สามารถชำระได้ หากท่านไม่ได้ชำระค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ กรณีที่ท่านยังคงมีความประสงค์จะซื้อสินค้าท่านต้องทำรายการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง