Jcomfy เวชสำอาง สกินแคร์ พรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น | M DEAR Thailand
Language Switcher th
0
ถุงช้อปปิ้ง

ยังไม่มีสินค้าในถุงช้อปปิ้ง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็น-เพล็กซ์ โกลบอล จำกัด ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณและจริงจังกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ (หมายรวมถึง ข้อกำหนดการใช้งาน หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่คุณพบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท เอ็น-เพล็กซ์ โกลบอล จำกัด ที่เกี่ยวข้อง (ที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) อธิบายวิธีการที่องค์กรใน บริษัท เอ็น-เพล็กซ์ โกลบอล จำกัด จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงรายละเอียดของวิธีการที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ บันทึก ยึดถือ โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ โปรดดูรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏข้างท้ายนี้

โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้ามุมมอง แนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.ข้อมูลส่วนตัวบุคคลที่จัดเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามาผ่าน

 • เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่ https://www.jcomfy.com/  
 • เมื่อท่านซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง โดยบริษัทฯจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ ถ้าวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์
 • การส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์จากบริษัท เอ็น-เพล็กซ์ โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์
 • การซื้อผลิตภัณฑ์และการรับบริการของบริษัทฯบนเว็บไซต์
 • การอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่ท่านทำกับบริษัทฯ
 • การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับท่าน
 • การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและบริการของบริษัทฯ
 • การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
 • การให้คำปรึกษาสำหรับท่านโดยเฉพาะ
 • การตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากท่าน
 • การบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์
 • การจัดการและการดำเนินการทางธุรการ และ ธุรกิจ
 • การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประมวลผลจากภายนอกเพื่อการให้บริการบางส่วน
 • การเก็บข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และ การวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
 • การป้องกัน การตรวจจับ และ การตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ และ การจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 • การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

3. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่ถูกต้องอื่นๆ หลังจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บรืษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณ รวมไปถึงการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการตลาด และบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

บริษัทอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นเพื่อช่วยให้บริษัทบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์และธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทให้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวแทนบริษัทเท่านั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกบริษัท หากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากท่าน (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจบริษัทฯในการดำเนินการดังกล่าว)

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคคล

 • สิทธิในการขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอเข้าถึง หรือ ขอรับสำเนา หรือ ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่มีอยู่บริษัทฯถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ช่องทางการติดต่อและใช้สิทธิตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

บริษัท เอ็น-เพล็กซ์ โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น เอเอ ห้องเลขที่ 1308 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขนวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-055-0507


At n-plex global limited we take your privacy very seriously and we are committed to protecting your personal data.

This privacy statement (together with any terms of use or terms and conditions, which you can find on the relevant n-plex global limited Website (as defined below) explains how the members of n-plex global limited manage your personal data. It includes details of how we collect, store, use, record, hold, transfer and disclose your personal data. If you wish to contact us regarding this privacy statement, please see the contact details set out below.

Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it.

ดูโปรโมชั่นพิเศษ คลิก!
สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ !!